Algemene voorwaarden

Do- Flex voorwaarden versie 2019-1

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  Do- Flex BV: de in Nederland gevestigde onderneming die op basis van een overeenkomst personeel en zzp’ers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers (hierna: Do- Flex).  Kandidaat: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Do- Flex (wordt of) is ingeschreven met het oog op het verrichten van de werkzaamheden door tussenkomst van Do-flex en haar Dienstverlening.  Dienstverlening: de diensten aangeboden door Do- Flex, zoals detacheren, werving en selectie, bemiddeling ZZP, doorlening, payroll, outplacement, consultancy.  Opdrachtgever: iedere natuurlijke, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie of commanditaire vennootschap die een Overeenkomst met Do- Flex is aangegaan.  Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en Do- Flex op grond waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden daaronder het soort Dienstverlening een Kandidaat werkzaamheden zal gaan verrichten bij Opdrachtgever.  Detachering: de Overeenkomst waarbij Do- Flex een natuurlijke persoon ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.  Gedetacheerde: de natuurlijke persoon die door Do- Flex in het kader van de Overeenkomst tot Detachering aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.  ZZP’er: de Kandidaat die door tussenkomst van Do- Flex op basis van een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.  Bemiddeling ZZP: de Overeenkomst waarbij Do- Flex een ZZP’er in het kader van de diens uitoefening van zijn bedrijf of de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.  Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemeen 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Do- Flex voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Personeel aan opdrachtgevers. 2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 2.3. Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud en vice versa indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich meebrengt. 2.4. De kopjes van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden maken geen deel uit van de algemene voorwaarden en zullen niet worden gehanteerd bij de interpretatie ervan. 2.5. Do- Flex is nimmer gebonden aan mondeling en/of schriftelijk gemaakte afspraken tussen de Leverancier en een of meerdere personen van Do- Flex, tenzij betreffende personen van Do- Flex schriftelijk zijn gemachtigd door Do- Flex om betreffende afspraken te maken. 2.6. Indien schriftelijk niet anders overeengekomen worden de werkzaamheden in uren afgeroepen. 2.7. Voor elke inhuurovereenkomst geldt een opzegtermijn van een week, tenzij een van te voren gekomen einddatum is bereikt en/of het project, zoals genoemd in de inhuurovereenkomst tot een einde is gekomen. In het laatste geval verloopt de inhuurovereenkomst van rechtswege. Een en ander met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 2.8. Opzegging geeft in geen elke geval recht op vergoeding van enig bedrag en/of schadevergoeding. 2.9. Indien enig deel van de Algemene Voorwaarden nietig, of vernietigbaar of niet-afdwingbaar is, zal dit de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als zodanig niet aantasten. De Partijen zullen het betreffende deel vervangen door een van een gelijke strekking. 2.10 Een Opdrachtgever, die eenmaal een Opdracht is aangegaan met Do- Flex, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. gegeven (zoek)opdrachten en aangegane overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.Artikel 3 Verbod indienstneming Kandidaat
3.1 Wanneer Do- Flex Kandida(a)t(en) aan Opdrachtgever voorstelt c.q. bij Opdrachtgever aandraagt, heeft te gelden dat het Opdrachtgever en aan hem gelieerde Vennootschappen niet is toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met of op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door deze Kandida(a)t(en), ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ongeacht of de natuurlijke persoon met wie een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige overeenkomst is aangegaan op het moment daarvan nog kwalificeert als Kandidaat in de zin van deze Algemene Voorwaarden. 3.2 Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes maandsalarissen, zoals begroot door Do- Flex en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 10.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor Do- Flex om schadevergoeding te vorderen onverlet.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering
4.1 De (Overeenkomst tot) Detachering tussen Do- Flex en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering door Do- Flex aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever. 4.2 De (Overeenkomst tot) Detachering wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Detachering (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Detachering.

 

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst tot Detachering
5.1 De (Overeenkomst tot) Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. 5.2 De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de (Overeenkomst tot) Detachering. 5.3 Do- Flex zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort. 5.4 Het staat Do- Flex vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op Do- Flex van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Do- Flex heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

 

Artikel 6 Voortgangsrapportages en urenverantwoording
6.1 Gedetacheerde voert het aantal door hem of haar gewerkte (over)uren in het door Do- Flex met dit doel beschikbaar gestelde systeem. Deze voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd, worden onverwijld door Opdrachtgever geaccordeerd, waarna Do- Flex aan de hand van de invoer zal overgaan tot facturering aan Opdrachtgever. 6.2 Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages correct en tijdig door Gedetacheerde worden ingevoerd. 6.3 De door Gedetacheerde ingeleverde voortgangsrapportage heeft bindende werking jegens Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren. 6.4 Indien de voortgangsrapportage onjuistheden bevat of indien de voortgangsrapportage niet (tijdig) door de bevoegde persoon bij Opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan van Do-Flex en/of derden. 6.5 Indien Opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van Gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – voortgangsrapportage aan Do-Flex verstrekt, heeft Do- Flex het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van Gedetacheerde, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van Gedetacheerde. 6.6 Do-Flex is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde voortgangsrapportages te betwisten. Opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie. Indien Do- Flex en Opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een voortgangsrapportage door Do- Flex geen overeenstemming weten te bereiken, zal Do- Flex gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

 

Artikel 7. Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat Gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden. 7.2 Do- Flex sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Gedetacheerde komt. 7.3 Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Opdrachtgever is gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten. 7.4 Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Europa, is Opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen waarin de Gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, zulks in de ruimste zin des woords, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de Gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt. Opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor Do- Flex niet mogelijk is om deze risico’s adequaat te verzekeren. 7.5 Do- Flex sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de Gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever 7.6 Opdrachtgever is gehouden Do- Flex nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, Gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Do-Flex alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. 7.7 Do-Flex draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door Gedetacheerde die Opdrachtgever of derden binden. 7.8 Het op Detachering toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 20. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.Artikel 8 Tewerkstelling in het buitenland
8.1 Het is Opdrachtgever verboden een Gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Do- Flex. 8.2 Opdrachtgever dient Gedetacheerde op het eerste verzoek van Do- Flex onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren.

 

Artikel 9 Geheimhouding en nadere afspraken met Gedetacheerde
9.1 Het staat Opdrachtgever vrij met Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt. 9.2 Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Gedetacheerde in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering.

 

Artikel 10 Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (Overeenkomst tot) Detachering heeft te gelden:
– dat Opdrachtgever Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering;
– de (Overeenkomst tot) Detachering van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen Do- Flex en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. Do- Flex is niet schadeplichtig. Do- Flex zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;
– indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van Gedetacheerde, zal Do- Flex zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;
– indien de duur van de (Overeenkomst tot) Detachering afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Do- Flex hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Do- Flex die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

 

Artikel 11 Verbod indienstneming of overname Gedetacheerde
Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de (Overeenkomst tot) Detachering, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Gedetacheerde, niet toegestaan om met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door Do- Flex en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 10.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

 


Artikel 12. Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP
12.1 De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP tussen Do- Flex en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP door Do- Flex aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever. 12.2 De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/ZZP’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP.
Artikel 13 Inhoud van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP
13.1 De (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP strekt tot het verrichten van een opdracht voor Opdrachtgever door de ZZP’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, middels tussenkomst van Do- Flex. 13.2 De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP.


Artikel 14 Voortgangsrapportages en urenverantwoording
Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, als tussen partijen een tarief per uur is overeengekomen. In dat geval geldt, dat waar in dat artikel staat “Gedetacheerde” moet worden gelezen “ZZP’er”.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Do- Flex sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de ZZP’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden, klanten en goederen van Opdrachtgever. 15.2 Opdrachtgever is gehouden Do- Flex nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, ZZP’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Do- Flex alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. 15.3 Door een (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP aan te gaan, geven Do- Flex, de ZZP’er en Opdrachtgever uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen, met het gevolg dat Do- Flex noch Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin des woords. 15.4 Indien Do- Flex, als gevolg van de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder – niet limitatief – begrepen de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart Opdrachtgever Do- Flex daarvoor. Opdrachtgever vergoedt Do- Flex alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen. 15.5 Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 3 dagen na de wijziging bij Do- Flex te melden. 15.6 Het op Bemiddeling ZZP toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 20. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 16 Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP heeft te gelden:
– dat Opdrachtgever ZZP’er, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP;
– de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen Do- Flex en de ZZP’er eindigt, ongeacht de reden daarvan. Do- Flex is niet schadeplichtig. Do- Flex zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen;
– indien de duur van de (Overeenkomst tot) Bemiddeling ZZP afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Do- Flex hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren.

 

Artikel 17. Betaling
17.1 Opdrachtgever is gehouden om elke door Do- Flex ingediende factuur voor haar Dienstverlening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. 17.2 Uitsluitend betalingen aan Do- Flex, op het door Do- Flex aangegeven bankrekeningnummer, werken bevrijdend. 17.3 Indien een factuur van Do- Flex niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. 17.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft. 17.5 De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door Do- Flex aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door Do- Flex is ontvangen. 17.6 Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Do- Flex zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door Do- Flex rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort. 17.7 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 18 Opschorting, opzegging en ontbinding
18.1 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan Do-Flex zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien: Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;  beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;  Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst;  Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Do- Flex binnen de overeengekomen termijn;  Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;  een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever. 18.2 In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft Do- Flex het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:
– de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een Gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Do- Flex is nagekomen;
– de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
– volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan Do- Flex verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
– alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.
18.3 Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Do- Flex in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden, en/of de Overeenkomst uit te oefenen. 18.4 Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, eindigt een Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Do- Flex en Opdrachtgever kunnen een Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 kalenderdagen, doen eindigen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De datum waarop schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Indien tussentijdse opzegging niet mogelijk is of als een aangepaste opzegtermijn geldt, blijkt dit uit de Overeenkomst. 18.5 Een ontbinding of opzegging van de Overeenkomst op grond van dit artikel door Do- Flex laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. Do- Flex zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de Overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

 

Artikel 19 Informatie, geheimhouding en Wet bescherming persoonsgegevens
19.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door Do- Flex aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten. 19.2 Monden de onderhandelingen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden, in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Do- Flex aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords, en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan Do- Flex te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen. 19.3 Opdrachtgever is gehouden de Wet bescherming persoonsgegevens en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door Do- Flex, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens. 19.4 Blijft Opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan Do- Flex verschuldigd zijn van € 25.000,00 voor iedere door Do- Flex geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van Do- Flex om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20 Aansprakelijkheid
20.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er, ongeacht het soort Dienstverlening. Do- Flex accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt. 20.2 Do- Flex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen personeelsleden van Opdrachtgever. 20.3 Indien Do- Flex op grond van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Do- Flex wordt uitgekeerd. 20.4 Indien de verzekeraar van Do- Flex, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid van Do- Flex in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 100.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 20.5 Do- Flex is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Do- Flex, behoudens opzet of grove schuld van Do- Flex bij de uitvoering van de Overeenkomst. 20.6 Aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van Do- Flex en derden (zoals Kandidaat, Gedetacheerde of ZZP’er) als door Do-Flex ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, is volledig uitgesloten. 20.7 Opdrachtgever is gehouden Do- Flex nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, Kandidaat, Gedetacheerde en ZZP’er, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Do-Flex alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. 20.8 Het is Do- Flex te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen. 20.9 Inlichtingen die door Opdrachtgever aan Do- Flex zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door Do- Flex als juist mogen worden aangemerkt. Do-Flex is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Do- Flex nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat Do- Flex vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld. 21 Als de Kandidaat, Gedetacheerde of ZZp’er van Do- Flex dient te hijsen of te heffen, is de te hijsen of te heffen last nooit bij Do- Flex verzekerd. Bij eventuele schade dient Opdrachtgever zijn eigen verzekering hiervoor aan te spreken, of is hij hiervoor zelf verantwoordelijk. Do-Flex biedt wel de mogelijkheid om de te hijsen of te heffen last te verzekeren bij haar. 22 Als de Kandidaat, Gedetacheerde of ZZp’er van Do- Flex bij gebruik van de machines/voertuigen van Opdrachtgever de openbare weg op moeten dan dient het WAM plichtige object door opdrachtgever deugdelijk WA+ verzekerd te zijn. Opdrachtgever vrijwaart Do- Flex voor eventuele aansprakelijkheden ten aanzien van de machines/voertuigen.

 

Artikel 21 Geschillen Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.